Data aktualizacji: 2020-04-06

Program Czysta Polska

 

 

 

Stowarzyszenie Program Czysta Polska to wizja uczynienia Polski czystą, poprzez wspólną troskę o kraj, dbanie o jego środowisko naturalne, powietrze, wodę, otaczającą nas przyrodę. Inicjatorem powołania do życia Stowarzyszenia jest Zygmunt Solorz oraz firmy i osoby z nim współpracujące.

 

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA

Grupa kapitałowa ZE PAK SA (ZE PAK) jest świadoma zachodzących zmian aspiracji i oczekiwań społecznych, dlatego z zadowoleniem  i satysfakcją przyjęła  inicjatywę  powołania stowarzyszenia „Program Czysta Polska”, zakładającego ewolucyjne zmiany dotychczasowych modeli biznesowych.

Dziś działalność ZE PAK koncentruje się głównie w segmencie konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej w procesie spalania węgla brunatnego, jednak Spółka jest świadoma wyzwań jakie czekają branżę w nieodległej przyszłości. Zmieniające się uwarunkowania prawne i środowiskowe, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, zaostrzające się normy dotyczące emisyjności innych substancji, to wszystko wymogi jakim muszą sprostać konwencjonalni wytwórcy  i jest to proces nieunikniony również dla ZE PAK.

 

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA z zadowoleniem i satysfakcją odbiera inicjatywę swojego dominującego akcjonariusza Zygmunta Solorza w postaci powołania stowarzyszenia „Program Czysta Polska”.

Spółka już znacząco zmniejszyła swój udział węgla w miksie energetycznym PAK-u. W 2019 roku emisja CO2 w stosunku do roku wcześniejszego spadła o ponad 30%. Jednym z powodów było zakończenie działalności przez elektrownię Adamów, ale nawet w wartościach bezwzględnych, tzn. w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii elektrycznej, emisyjność Grupy w odniesieniu do CO2 spadła o blisko 8%.

 

Elektrownia Konin, w której od 2012 roku eksploatowany jest blok biomasowy o mocy 50 MW, zostanie wkrótce powiększona o kolejną jednostkę biomasową o podobnej mocy. Tym samym elektrownia w Koninie stanie się pierwszą w kraju elektrownią węglową przekształconą na biomasową. Należy wspomnieć, że już obecnie miasto Konin ma zapewnione dostawy ciepła pochodzące w 100% z odnawialnych źródeł energii, ze wspomnianego bloku biomasowego.

 

W minionym roku Grupa informowała również o projekcie fotowoltaicznym, który ma być zlokalizowany na terenach wykorzystywanych wcześniej w działalności górniczej. Opracowany zostało szereg innych  pomysłów z zakresu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, magazynowania energii czy np. produkcji i wykorzystania wodoru.

Część z tych projektów jest już zgłoszona do specjalnego programu w ramach wsparcia środkami z UE regionów silnie uzależnionych od eksploatacji węgla (tzw. „Platforma węglowa”). Spółka przystąpiła również do „Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wschodniej Wielkopolski”, którego sygnatariusze tj.: przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy, wyrazili chęć współdziałania w celu maksymalnego wykorzystania wspólnego potencjału w procesie transformacji regionu. 

 

Wszystkie te koncepcje to ambitne przedsięwzięcia, jednak ich realizacja obarczona jest bardzo dużym ryzykiem, a horyzont inwestycyjny w tego typu projektach jest mocno rozciągnięty w czasie. Pewne założenia im towarzyszące zakładają zupełnie inny obraz funkcjonowania poszczególnych branż niż to, jakimi je znamy dziś. Akcjonariusze ZE PAK muszą być zatem przygotowani na okres, gdy z jednej strony Spółkę czekają wyzwania związane z segmentem węglowym, a z drugiej okres kapitałochłonnych, rozciągniętych w czasie inwestycji, które mogą dać efekty dopiero za dłuższy czas. Ich efektywność w dużej mierze będzie zależała od kształtu przyszłych uwarunkowań regulacyjnych i adaptacji nowych rozwiązań technologicznych.

Spółka ma świadomość tego, jaką rolę Grupa ZE PAK SA pełni w systemie energetycznym kraju, jak  również w strukturze lokalnej gospodarki i na lokalnym rynku pracy. Odpowiedzialność, którą Spółka czuje na sobie nakazuje jednak, by przygotować się do nadchodzących zmian. Ten proces już trwa.

 

Jako podmiot działający w branży energetycznej od ponad 60-ciu lat, wierzymy, że mamy doświadczenie, potencjał i możliwości, by stać się centrum kompetencji do rozwoju projektów z szeroko rozumianej branży wytwarzania energii. Tym bardziej cieszy nas deklaracja dominującego akcjonariusza, która pokazuje, że ten obszar jest dla niego obecnie szczególnie istotny.

 

 

Zapraszamy do wspólnego działania - zapisz się do Stowarzyszenia. Deklarację możesz złożyć online wypełniając poniższy formularz lub pobierz i wydrukuj deklarację, a następnie wyślij ją na adres Stowarzyszenia.

 

Dołącz do nas