Data aktualizacji: 2024-02-15

Program Czysta Polska

 

  

Stowarzyszenie Program Czysta Polska to wizja uczynienia Polski czystą, poprzez wspólną troskę o kraj, dbanie o jego środowisko naturalne, powietrze, wodę, otaczającą nas przyrodę. Inicjatorem powołania do życia Stowarzyszenia jest Zygmunt Solorz oraz firmy i osoby z nim współpracujące.

Członkiem Stowarzyszenia jest ZE PAK Spółka Akcyjna.

 

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA

Obecnie działalność ZE PAK SA koncentruje się głównie w segmencie konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej w procesie spalania węgla brunatnego, jednak Spółka jest świadoma wyzwań jakie czekają branżę energetyczną w nieodległej przyszłości. Zmieniające się uwarunkowania prawne i środowiskowe, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, zaostrzające się normy dotyczące emisyjności innych substancji, to wszystko wymogi jakim muszą sprostać konwencjonalni wytwórcy  i jest to proces nieunikniony również dla ZE PAK.

 

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA z zadowoleniem i satysfakcją odbiera inicjatywę swojego dominującego akcjonariusza Zygmunta Solorza w postaci powołania stowarzyszenia „Program Czysta Polska” zakładającego ewolucyjne zmiany dotychczasowych modeli biznesowych.

 

Spółka już znacząco zmniejszyła swój udział węgla w miksie energetycznym PAK-u. W 2019 roku emisja CO2 w stosunku do roku wcześniejszego spadła o ponad 30%. Jednym z powodów było zakończenie działalności przez elektrownię Adamów, ale nawet w wartościach bezwzględnych, tzn. w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii elektrycznej, emisyjność Grupy w odniesieniu do CO2 spadła o blisko 8%.

 

Zgodnie z deklaracjami 30 czerwca 2020 roku odstawieniu uległy dwa bloki węglowe w elektrowni Pątnów o mocy 200 MW każdy. Bloki 3 i 6 oddane zostały do eksploatacji w latach 1968/69 i przepracowały łącznie 631 117,1 godzin. Zmniejszeniu o 93 MW uległa również moc elektrowni Konin w wyniku odstawienia wyeksploatowanych instalacji węglowych.

 

Wycofanie z eksploatacji bloków węglowych w ZE PAK SA nie jest pierwszym tego typu przypadkiem. Na przestrzeni ostatnich 30 miesięcy wycofaniu z eksploatacji w ZE PAK SA uległo łącznie 1293 MW mocy węglowych, składa się na to 600 MW w elektrowni Adamów, łącznie 600 MW w elektrowni Pątnów oraz 93 MW w elektrowni Konin. Zmniejszenie potencjału wytwórczego przełożyło się na przestrzeni ostatnich lat na zmniejszenie zarówno produkcji energii z węgla brunatnego jak i zmniejszenie emisji CO2, SO2, Nox oraz pyłu.

 

Wycofane 30 czerwca 2020 z eksploatacji 493 MW mocy węglowych odpowiadały za 1 442 000 ton emisji, CO2 w 2019 roku, co oznacza, że o tę wielkość powinna spaść emisja Grupy ZE PAK SA w kolejnych latach. Zmniejszanie zarówno śladu węglowego jak i emisji innych substancji jest zbieżne z deklaracjami, które padły jako odpowiedź Spółki na inicjatywę głównego akcjonariusza ZE PAK SA Pana Zygmunta Solorza pod nazwą „Program Czysta Polska”.

 

Elektrownia Konin, w której od 2012 roku eksploatowany jest blok biomasowy o mocy 50 MW, zostanie wkrótce powiększona o kolejną jednostkę biomasową o podobnej mocy. Tym samym elektrownia w Koninie stanie się pierwszą w kraju elektrownią węglową przekształconą na biomasową. Należy wspomnieć, że już obecnie miasto Konin ma zapewnione dostawy ciepła pochodzące w 100% z odnawialnych źródeł energii, ze wspomnianego bloku biomasowego.

 

W minionym roku Grupa informowała również o projekcie fotowoltaicznym, który ma być zlokalizowany na terenach wykorzystywanych wcześniej w działalności górniczej. Opracowany zostało szereg innych  pomysłów z zakresu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, magazynowania energii czy np. produkcji i wykorzystania wodoru.

Część z tych projektów jest już zgłoszona do specjalnego programu w ramach wsparcia środkami z UE regionów silnie uzależnionych od eksploatacji węgla (tzw. „Platforma węglowa”). Spółka przystąpiła również do „Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wschodniej Wielkopolski”, którego sygnatariusze tj.: przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy, wyrazili chęć współdziałania w celu maksymalnego wykorzystania wspólnego potencjału w procesie transformacji regionu. 

 

Realizacja tych inwestycji obarczona jest dużym ryzykiem, a horyzont inwestycyjny w tego typu projektach jest mocno rozciągnięty w czasie. Akcjonariusze ZE PAK SA muszą być zatem przygotowani na okres, gdy z jednej strony Spółkę czekają wyzwania związane z segmentem węglowym, a z drugiej okres kapitałochłonnych, rozciągniętych w czasie inwestycji. Ich efektywność w dużej mierze będzie zależała od kształtu przyszłych uwarunkowań regulacyjnych i adaptacji nowych rozwiązań technologicznych.

 

 

Zapraszamy do wspólnego działania - zapisz się do Stowarzyszenia. Deklarację możesz złożyć online wypełniając poniższy formularz lub pobierz i wydrukuj deklarację, a następnie wyślij ją na adres Stowarzyszenia.

 

Dołącz do nas