Data aktualizacji: 2016-06-14

Modernizacja Elektrowni Konin

Modernizacja Elektrowni Konin

Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin SA (zwanych dalej firmą lub PAK) posiada trzy elektrownie: Pątnów I, Adamów i Konin oraz jest właścicielem 100% udziałów w firmie Pątnów II Sp. z o.o., której własnością jest elektrownia Pątnów II. Elektrownie Adamów i Konin dostarczają ogrzewanie dla miejscowości Turek i Konin oraz dostarczają energię elektryczną do krajowej sieci energetycznej.

Firma działa zgodnie ze zintegrowanym systemem zarządzania środowiskiem i BHP, określonym normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-N 18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007.

ZE PAK S.A. przeprowadził modernizację kotłowni w elektrociepłowni Konin (EC Konin) oraz zakończył budowę kotła opalanego biomasą, aby sprostać zaostrzonym wymaganiom ochrony środowiska w zakresie emisji do powietrza. Nowy kocioł opalany biomasą, wyposażony został w cyrkulacyjne palenisko fluidalne (CFB), wybudowano go w miejsce dawnego kotła opalanego węglem brunatnym.

Należy podkreślić zaangażowanie finansowe Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
(EBRD, European Bank for Reconstruction and Development) dla PAK-u, związane z ukończeniem budowy nowego kotła opalanego biomasą, zbudowanego przez firmę FosterWheeler.
Projekt obejmował wybudowanie instalacji spalania biomasy oraz modernizację istniejących obiektów i instalacji.

Inwestycja została sklasyfikowana zarówno z punktu widzenia Unii Europejskiej, jak i prawodawstwa polskiego jako zawsze wymagająca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym przedstawia informacje zawarte w dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska przygotowanej na potrzeby wybudowania nowego kotła.

Wybudowanie kotła opalanego biomasą zapewniło EC Konin zgodność ze strategicznym podejściem UE w zakresie oddziaływania na środowisko elektrowni zgodnie z Dyrektywami 2001/80/EC LCP i 2004/8/EC.

Taki rozwój zakładów elektrociepłowniczych opalanych paliwami uzyskanymi ze źródeł odnawialnych wraz z działaniami podjętymi w celu ograniczenia i efektywniejszego wykorzystania energii stanowią najwyższy priorytet zarówno w kraju, jak i w skali europejskiej.

Nowy kocioł częściowo wykorzystuje istniejące elementy infrastruktury starego kotła. Niemniej jednak główne części technologiczne oraz instalacje pomocnicze zostały wybudowane lub zmodernizowane w ramach nowego projektu. Jego realizacja obejmowała:

•Wybudowanie kotłowni wraz z instalacją nowego kotła fluidalnego opalanego biomasą z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB). Kocioł posiada moc 154 MW i zdolność produkcji pary 215 t/h. Jednocześnie została przeprowadzona modernizacja budynków i technologicznych instalacji pomocniczych.

•Wybudowanie magazynu biomasy i instalacji przyjęcia jej dostaw.

•Modernizację turbiny, budynku obrabiarek, wodnego systemu chłodzenia i zakładowego laboratorium.

•Przebudowę infrastruktury znajdującej się na terenie zakładu, m.in. instalacji podziemnych, magazynów i placów manewrowych.

•Modernizację obiektów gospodarki odpadami olejowymi oraz paleniskowymi.

Co to jest kocioł CFB?

Proces fluidyzacji stosowany w kotłach polega na przedmuchiwaniu powietrza przez złoże spoczywające na dnie komory paleniskowej. W zależności od prędkości strumienia powietrza, kotły ze złożem fluidalnym można podzielić na dwa główne rodzaje.: kotły ze złożem stacjonarnym (pęcherzykowym), w których prędkość przepływu powietrza wynosi 2-3 m/s, i kotły fluidalne ze złożem cyrkulacyjnym, w których prędkość przepływu powietrza wynosi ok. 5 m/s.

Złoże w kotłach fluidalnych składa się z masy obojętnych, drobnych cząsteczek zawieszonych w strumieniu gazu. W przypadku spalania biomasy dodawane cząsteczki piasku są przede wszystkim używane do formowania złoża.

Kotły są skonstruowane w taki sposób, by mogły sprostać rygorystycznym standardom emisji do powietrza. Siła turbulencji oraz dobre wymieszanie paliwa (biomasy) w takich złożach zapewniają wysoką wydajność spalania. W takich przypadkach, aby uzyskać najniższą możliwą emisję tlenków azotu (gwarantującą zgodność z normami emisji), kocioł wyposaża się w cyrkulacyjne złoże fluidalne z paleniskiem wyposażonym w odpowiedni system dysz. Aby zapewnić pożądany poziom emisji tlenków azotu, kocioł wyposaża się we wtrysk wody amoniakalnej, zimny system recyrkulacji spalin i odpowiednie dawkowanie powietrza wtórnego.

Do dodatkowych korzyści należy możliwość stosowania paliw takich jak biomasa, które są trudne do spalania w tradycyjnych systemach kotłowych oraz stosunkowo mała ilość pozostałości popaleniskowych w postaci popiołów.

Miejsce inwestycji

Obszar inwestycji znajduje się w centralnej części terenu przemysłowego elektrowni Konin, ok. 7 km na północ od miasta Konin. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się elementy infrastruktury produkcyjnej, budynki, plac odkładczy i infrastruktura pomocnicza EC Konin.

 

Defaultowe zdjecie

EC Konin znajduje się w odległości ok 1 km na południe od dwóch jezior: Gosławskiego i Pątnowskiego oraz graniczy na wschodzie z ogromnym kompleksem stawów. Najbliższe tereny mieszkaniowe znajdują się w odległości ok 300 m na zachód od Elektrowni i w odległości ok 600 m od kotła opalanego biomasą.

Pod względem geograficznym teren zakładu znajduje się na Pojezierzu Gnieźnieńskim. W krajobrazie dominują płaskowyże morenowe z dużą liczbą jezior i dolin.

Ochrona przyrody

Teren zakładu nie jest położony w żadnej strefie ochronnej przyrody, na obszarze inwestycji nie znajdują się chronione obiekty przyrody. Według raportu oceny, inwestycja nie wywiera negatywnego oddziaływania na środowisko.

Najbliższe obszary chronione znajdujące się w okolicy zakładu obejmują: (i) Puszczę Bieniszewską PLH300011 – obszar ochrony siedlisk, znajdujący się ok 4 km na zachód od terenu zakładu; (ii) Dolina Środkowej Warty PLB300002 – obszar ochrony ptaków znajdujący się ok. 5 km na wschód od terenu zakładu i (iii) Ostoja Nadwarciańska PLH300009 – obszar ochrony siedlisk znajdujący się ok. 7 km na południe od terenu zakładu. Na obszaru ochrony siedlisk Puszczy Bieniszewskiej znajdują się cztery rezerwaty ochrony przyrody: Pustelnik, Bieniszew, Mielno i Sokółki. Wszystkie znajdują się w odległości ponad 4 km od terenu zakładu. Dodatkowo obszary ochrony krajobrazu znajdują się w odległości ok. 1 km od terenu zakładu. W promieniu 10 km od terenu zakładu nie ma parku narodowego ani krajobrazowego. Obszar nie został wskazany, jako obszar specjalnej ochrony w żadnym z oficjalnych wykazów lub dokumentów badawczych dotyczących rezerwatów i ochrony przyrody.

 

Defaultowe zdjecie 

Jaki jest kontekst prawodawstwa dotyczący ochrony środowiska?

W zgodzie z odpowiednimi przepisami o ochronie środowiska (Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r.) inwestycja została zaklasyfikowana do grupy projektów, które zawsze mogą w sposób znaczący oddziaływać na środowisko. Zgodnie z rozporządzeniem, przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko obejmującej kontakty z przedstawicielami społeczności i organami administracji państwowej jest wymagane dla tego typu inwestycji.

Zgodnie z wymogami prawa i stosowanym sposobem postępowania, podczas trwania procedury oceny oddziaływania na środowisko, w dniach 3-23 września 2009 r, odpowiednie ogłoszenia o planowanym projekcie i możliwości zgłaszania uwag i zażaleń były publicznie dostępne, zarówno w siedzibie samorządu miasta Konin, jak i na oficjalnej stronie internetowej samorządu miasta oraz na terenie zakładu PAK, gdzie inwestycja była realizowana. Podczas procesu przygotowania inwestycji, PAK nie odnotował żadnych protestów, które wymagałyby dodatkowych spotkań i konsultacji związanych z oddziaływaniem społecznym i środowiskowym planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z wymogami, o inwestycji została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w celu możliwości zgłoszenia jakichkolwiek ewentualnych uwag.

Po ukończeniu postępowania administracyjnego związanego z oceną oddziaływania na środowisko, PAK otrzymał „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” wydaną 29 grudnia 2009 r. przez prezydenta miasta Konina. Decyzja zawierała wymagania i warunki realizacji inwestycji zgłoszone, w głównej mierze, przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wpływ na środowisko i zastosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT)

Procedura prawna poprzedzająca proces budowy obejmowała przygotowanie całej dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska (razem z raportem oceny oddziaływania na środowisko – OOŚ). Według dokumentów, nowy kocioł ma wpływ na środowisko głównie z uwagi na uwalnianie substancji zanieczyszczających do atmosfery, wytwarzanie odpadów - głównie odpadów paleniskowych, zużycie wody i wytwarzanie ścieków. Niemniej jednak, OOŚ wykazała, że projekt wdraża najnowszą technologię, która minimalizuje oddziaływanie na środowisko i jest zgodna z mającymi zastosowanie wymogami krajowymi i UE.

Zgodnie z przeprowadzona analizą BAT (w ramach OOŚ) i porównania zastosowanych rozwiązań z odpowiednimi dokumentami referencyjnymi, projekt został oceniony jako zgodny z najlepszymi dostępnymi technikami.

Poniżej znajduje się opis najistotniejszych kwestii związanych z budową kotła.

Emisje do powietrza

Proces spalania paliw w elektrowniach powoduje wytwarzanie emisji do powietrza, w skład których wchodzi dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (SOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2) i pył oraz inne substancje zanieczyszczające, w tym metale ciężkie. Działanie kotła opalanego biomasą w EC Konin jest związane z uwalnianiem zanieczyszczeń do powietrza. Jednakże spalanie biomasy jest związane ze znacznie mniejszą emisją substancji zanieczyszczających w porównaniu ze spalaniem tradycyjnych paliw kopalnych.

Poziom emisji innych substancji zanieczyszczających, gazów i pyłów uwalnianych do powietrza po modernizacji instalacji spełnia wymogi dopuszczalnych emisji określone w odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. dotyczącym standardów emisji z instalacji. Wartości wymienione w rozporządzeniu są zgodne z wymogami ustalonymi w Dyrektywie UE dotyczącej dużych obiektów energetycznego spalania.

Zakończenie projektu pełnej modernizacji EC Konin, w tym budowa kotla biomasowego, zmniejszyło negatywne oddziaływanie całego zakładu na środowisko.

Obliczony maksymalny zasięg oddziaływanie zakładu EC Konin po zainstalowaniu nowego kotła obejmuje ok. 1000 m w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Emisje z nowego kotła nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających wymienionych w rozporządzeniach.

Procedury dostarczania biomasy i certyfikowanie

Głównym paliwem stosowanym w zakładzie EC Konin jest biomasa składająca się z mieszanki biomasy drzewnej i pochodzenia rolniczego. Procent biomasy pochodzenia rolniczego w całkowitej ilości biomasy spalonej w zakładzie EC Konin stanowi ok. 20%. Podstawowe paliwo stanowi biomasa drzewna w postaci wiórów i trocin z drzew iglastych i liściastych, palet drewnianych i kory w postaci wiórów.

PAK wykorzystuje biopaliwa wyprodukowane z biomasy wytworzone przez firmy obce i dostarczane przez piętnastu głównych dostawców zewnętrznych. Pozyskanie biomasy zostało powierzone spółce-córce (PAK Biopaliwa). Firma nie zastosowała dotychczas odpowiednich procedur dotyczących monitorowania źródeł drewna oraz kontroli dostaw surowców z punktu widzenia zrównoważonego zarządzania leśnymi zasobami naturalnymi, propagowanego przez Radę ds. Dobrej Gospodarki Leśnej (Forest Stewardship Council, FSC) czy poprzez uzyskiwanie certyfikatu PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification, PEFC). Niemniej jednak biomasa przechodzi weryfikację, która ma na uwadze fizyczne i chemiczne parametry mające spełnić standardy paliwa biomasowego, w tym przez standardy CEN/TS 15234. PAK wdroży audyty i system weryfikacji aby kontrolować iż cała dostarczana biomasa pochodzie ze źródeł, które są elementem zrównoważonego rozwoju środowiskowego (sustainable sources).

Oddziaływanie na społeczność i dostawy biomasy

Zgodnie z raportem oceny oddziaływania na środowisko, projekt nie oddziałuje na najbliższą okolicę w zakresie środowiska naturalnego. Pewne oddziaływanie negatywne związane jest z transportem biomasy, zostało ono jednak oszacowane jako niewielkie.

Dostawa biomasy jest zorganizowana w sposób podobny do stosowanej procedury za pośrednictwem transportu drogowego. Według raportu OOŚ drogi i tory kolejowe w rejonie Konina posiadają odpowiednią przepustowość, by zapewniać ciągłość dostaw biomasy.

Jakie są korzyści płynące z projektu?

Główne korzyści środowiskowe projektu modernizacji EC Konin, w tym instalacja kotła opalanego biomasą w porównaniu ze starymi kotłami opalanymi węglem brunatnym:

 • Emisja dwutlenku siarki zmniejszona o ok. 1200 ton/rocznie, tlenku azotu o ok. 1000 ton/rocznie i cząsteczek materii o ok. 100 ton/rocznie.
 • Emisja CO2 jest uważana za neutralną dla środowiska, ponieważ jest wytwarzana w procesie spalana biomasy (ilość emitowanego CO2 jest równa ilości CO2 zużywanego podczas długości życia roślin/drzew)
 • Ogólna poprawa jakości powietrza mimo większej produkcji energii
 • Obniżenie kwaśnych depozycji w środowisku dzięki mniejszym emisjom SO2 czy NOx,
 • Zmniejszenie narażenia pracowników na obecność podniesionych poziomów pyłów i gazów skutkujące obniżeniem ryzyka występowania chorób zawodowych
 • Zastąpienie paliw kopalnych (węgiel brunatny) „zielonym” paliwem odnawialnym (biomasą)

Nowy blok energetyczny został zsynchronizowany 10 maja 2012 roku z Krajowym Systemem Energetycznym. W maju przeprowadzony został również ruch regulacyjny, a następnie rozpoczęto 720 godzinny ruch próbny całego bloku energetycznego. 29 czerwca 2012 roku odbyło się uroczyste przekazanie bloku inwestorowi, a po zakończeniu ruchu próbnego rozpoczęła się jego pełna eksploatacja komercyjna.


Dodatkowe informacje i procedura składania zażaleń
Wszystkie skargi i inne uwagi lub prośby o informację związane z działaniem EC należy kierować do:
Zarządu ZE PAK SA
ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
tel. +48 63 247 30 00
fax +48 63 247 30 30
E-mail: zepak@zepak.com.pl

Multimedia
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •