Data aktualizacji: 2020-07-17

Modernizacja kotła K7

Modernizacja kotła K7 wraz z turbogeneratorem TG5 w Elektrowni Konin

 

DZIENNIK INWESTYCJI

 

Modernizacja kotła K7 wraz z turbogeneratorem TG5 w Elektrowni Konin” obejmuje swoim zakresem realizację  dostaw, robót budowlano-montażowych i usług dla całościowej modernizacji urządzeń podstawowych i pomocniczych oraz instalacji dla bloku 50 MW wraz z budynkami i budowlami.

 

Dotychczas kocioł K7 opalany był węglem brunatnym. W ramach programu inwestycyjnego mającego na celu pozyskiwanie energii poprzez źródła odnawialne, kocioł zostanie przystosowany do wyłącznego spalania biomasy. Zakres projektu obejmuje również dostosowanie urządzeń współpracujących z kotłem K7 (elektrofiltr wraz z instalacją odpopielania, system podawania paliwa, turbogenerator) do jego zmodyfikowanych parametrów eksploatacyjnych.

Zasadniczym przeznaczeniem zmodernizowanego kotła K7 będzie wytwarzanie energii elektrycznej, ale będzie on również  pełnił funkcję jednostki  rezerwowej w zakresie wytwarzania energii cieplnej na potrzeby miasta Konina.

Realizacja tego Programu pozwoli na całkowite wyeliminowanie paliw kopalnych z procesu wytwarzania energii cieplnej na potrzeby Konina. Kocioł będzie spełniał wymagane warunki emisji substancji szkodliwych do środowiska przez zabudowę dodatkowych układów de-NOx i będzie posiadał sprawność cieplną powyżej 88,8%.

Kocioł K7 po modernizacji współpracować będzie z turbiną TG-5 lub TG-4. Zakłada się, że zasadniczo współpraca kotła z turbiną kondensacyjną TG-5 będzie służyła do produkcji energii elektrycznej. W sytuacji wyłączenia podstawowego źródła ciepła, tzn. istniejącego bloku biomasowego, przewidywana jest współpraca kotła K-7 z ciepłowniczą turbiną TG-4.

Po konwersji kotła K-7, w Elektrowni Konin dostępna będzie generacja mocy równa ok. 100 MWe (2x50 MWe) z wykorzystaniem biomasy jako paliwa podstawowego i całkowitym wycofaniem z eksploatacji instalacji węglowych. 

 

Cele modernizacji są zbieżne z kierunkami strategicznymi Unii Europejskiej dotyczącymi oddziaływania na środowisko instalacji energetycznych wyróżnionych w Dyrektywie 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 listopada 2010 r w sprawie emisji przemysłowych.

 

W zakres  realizowanego programu modernizacji w Elektrowni Konin wchodzi m. in.:

 • kotłownia z pyłowym kotłem węglowym OB-230b (nr K7) przeznaczonym do przebudowy na kocioł do spalania 100% biomasy ze stacjonarnym złożem fluidalnym typu BFB,
 • urządzenia pomocnicze kotła,
 • instalacja transportu i podawania biomasy od zbiorników przykotłowych do komory paleniskowej kotła oraz instalacja  oleju lekkiego do palników rozpałkowych,
 • przebudowa układu powietrza pierwotnego oraz budowa instalacji powietrza wtórnego i trzeciego do kotła K7,
 • instalacja odpopielania,
 • instalacja ograniczenia emisji NOx,
 • maszynownia z: turbogeneratorem, pompami wody zasilającej, układem odwodnień i układem uzupełniania obiegu kocioł-turbina wodą zdemineralizowaną, układem pomp próżniowych, układem czyszczenia rurek kondensatora,
 • gospodarka olejowa, 
 • układ transportu biomasy 
 • gospodarki elektryczne blokowe i ogólnoelektrowniane,
 • układ wyprowadzenia mocy TG5,
 • systemy automatyki i zabezpieczeń bloku K7–TG5 wraz z adaptacją pomieszczeń dla szaf krosowych i systemowych,
 • system nadzoru i monitoringu turbozespołu TG5,
 • modernizacja elektrofiltru,
 • układ wody ruchowej w zakresie adaptacji instalacji dla potrzeb modernizowanego kotła K7,
 • instalacje wewnętrzne: wodne, kanalizacyjne, grzewcze, klimatyzacji,
 • sieci zewnętrzne: wodne, kanalizacyjne, grzewcze potrzeb własnych,
 • gospodarka ściekami,
 • gospodarka odpadami paleniskowymi,
 • gospodarka sprężonym powietrzem,
 • instalacje: przeciwpożarowe, telemechanika oraz inne niezbędne,
 • adaptacje budynku głównego Elektrowni Konin wynikające z ekspertyzy zabezpieczenia pożarowego obiektu wraz z instalacjami oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacjami zabezpieczenia sygnalizacji zagrożenia pożarowego.

Podstawowym celem modernizacji kotła K7 jest uzyskanie produkcji energii elektrycznej (50 MWe) z biomasy, uzyskanie rezerwowego źródła energii cieplnej dla zasilania miasta Konina oraz umożliwienie dalszej, 17 letniej eksploatacji od daty uruchomienia. Efektem modernizacji będzie likwidacja źródła emisji CO wynikającej ze spalania węgla brunatnego oraz uzyskanie źródła energii zaliczanego do źródeł energii odnawialnej OZE.

Budżet programu inwestycyjnego związanego z Przystosowaniem kotła węglowego K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wynosi 176 862 tys. zł. 

W realizacji programu udział weźmie szereg renomowanych firm, w tym m.in. :

 • VALMET Technologies Oy Finlandia – przystosowanie (retrofit) kotła węglowego K7 do spalania biomasy,
 • CLYDE BERGEMANN Tychy – modernizacja zdmuchiwaczy parowych kotła,

          - PAK Serwis Konin – wykonanie demontaży elementów,

          - LIDER IMS Wągrowiec – funkcja Kierownika Budowy, 

          - TEDSPAW Bilcza – modernizacja głównych zaworów bezpieczeństwa kotła,

 

Postępowania przetargowe dotyczące pozostałych prac są w toku (26. 04.2020 r.).