Data aktualizacji: 2021-04-20

Aktualności

12.05.2020

Odstępstwo od granicznych wielkości emisji dla Elektrowni Pątnów II

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin poinformował, że 11 maja 2020 roku spółka zależna -Elektrownia Pątnów II -  uzyskała odstępstwa od granicznych wielkości emisji dla bloku 464 MW.


W dniu 5 czerwca 2019 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek od spółki Elektrownia Pątnów II sp. z o.o. w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji Spalania Paliw w Elektrowni Pątnów II, zawierający prośbę o udzielenie odstępstwa. Wnioskodawca, w związku z koniecznością dostosowania do wymogów określonych w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania, wystąpił o zmianę ww. pozwolenia w zakresie dostosowania do wymagań konkluzji oraz udzielenia odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.


Marszałek Województwa Wielkopolskiego przychylił się do wniosku i zezwolił na czasowe odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych w zakresie emisji tlenków azotu, emisji pyłu, emisji rtęci oraz emisji dwutlenku siarki do dnia 17 sierpnia 2024 r. poprzez zapisanie w treści pozwolenia wariantów dopuszczalnej emisji.


Postanowił jednocześnie nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ważny interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes Wnioskodawcy.