Data aktualizacji: 2024-05-16

Aktualności

25.10.2023

Połączenie spółek

Zarząd ZE PAK Spółka Akcyjna („ZE PAK S.A.”) z siedzibą w Koninie informuje o zamiarze połączenia ZE PAK SA („Spółka Przejmująca”) z PAK-ATOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Kazimierskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000985789 („PAK-ATOM”, „Spółka Przejmowana”).

 

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku PAK-ATOM na ZE PAK S.A. („Połączenie”). W wyniku Połączenia PAK-ATOM zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. W związku z tym, że ZE PAK S.A., jako Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje PAK-ATOM, jako Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone stosowanie do art. 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, akcjonariuszowi Spółki Przejmującej nie zostaną wydane z żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

 

Wraz z niniejszym ogłoszeniem, zgodnie z dyspozycją art. 500 § 21 KSH, ZE PAK S.A. udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości od dnia 25 października 2023 r. Plan Połączenia z załącznikami na stronie internetowej ZE PAK S.A.: www.zepak.com.pl w zakładce AKTUALNOŚCI, do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. podejmującego uchwałę w sprawie połączenia spółek.

 

Plan połączenia spółek