Data aktualizacji: 2024-05-22

Aktualności

14.11.2016

Grupa ZE PAK SA publikuje wyniki finansowe za 9 miesięcy i III kwartał 2016 roku

Kolejny kwartał charakteryzujący się znaczącą poprawą wyników finansowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Główne czynniki decydujące o poprawie pozostają te same co w poprzednich kwartałach 2016 roku. Do najistotniejszych zaliczyć należy: poprawa efektywności w zakresie kosztów bieżącej działalności, wyższy wolumen produkcji.
Sytuacja płynnościowa pozostaje stabilna. Grupa nadal sukcesywnie zmniejsza zadłużenie.

 

  • W okresie 9 miesięcy 2016 roku Grupa ZE PAK SA wyprodukowała łącznie 7,44 TWh energii elektrycznej (wzrost o 3,5% w porównaniu z 9 miesiącami 2015 roku). W samym III kwartale wielkość produkcji wyniosła 2,49 TWh energii elektrycznej (wzrost o 4,2% w porównaniu z III kwartałem 2015 roku
  • Sprzedaż energii elektrycznej w okresie 9 miesięcy 2016 roku wyniosła 10,36 TWh (spadek o 6,4% w porównaniu z 9 miesiącami 2015 roku). W samym III kwartale sprzedaż wyniosła 3,56 TWh energii elektrycznej.
    Spadek sprzedaży wynikał ze zmniejszenia sprzedaży energii elektrycznej z obrotu.
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy 2016 roku wyniosły 2 054 milionów złotych (spadek o 8,9% wobec 9 miesięcy 2015 roku).
  • Średnia cena energii elektrycznej uzyskana w okresie 9 miesięcy 2016 roku ukształtowała się na poziomie 174,02 zł/MWh (-1,43% r/r).
  • EBITDA Grupy zanotowana w okresie 9 miesięcy 2016 roku wyniosła 473 miliony złotych (+40,1% r/r), co daje marżę EBITDA na poziomie 23,03%.
  • W okresie 9 miesięcy 2016 roku Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 219 milionów złotych, co oznacza wzrost o 925,6% wobec analogicznego okresu 2015 roku.
  • Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy w okresie 9 miesięcy 2016 roku wyniosły 43 miliony złotych w porównaniu z 343 milionami złotych w analogicznym okresie 2015 roku.
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2016 spadł do poziomu 0,87 (spadek z poziomu 2,2 notowanego na koniec września 2015 roku).

 

Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę ZE PAK SA w trzecim kwartale są pochodną tych samych czynników, które wpływały na sytuację Grupy w pierwszym półroczu bieżącego roku. Efekty wynikające z kontynuacji działań ukierunkowanych na poprawę efektywności w zakresie kosztów bieżącej działalności oraz wyższy wolumen produkcji spowodowały znaczącą poprawę wyników zarówno na poziomie operacyjnym, jak i netto. Negatywnym czynnikiem, będącym poza kontrolą Grupy jest obserwowana tendencja spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów. Sytuacja płynnościowa Grupy jest stabilna, a zadłużenie sukcesywnie spada. Na koniec września 2016 roku wskaźnik dług netto/EBITDA spadł do poziomu 0,87 w porównaniu do poziomu 2,2 na koniec września 2015 roku. – powiedział Adam Kłapszta, Wiceprezes Zarządu, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.