Data aktualizacji: 2020-12-28

Aktualności

28.05.2018

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

Konin, dnia 28 maja 2018r.

 

Drugie zawiadomienie

akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

o zamiarze połączenia ze spółką PAK-HOLDCO Sp. z o.o.

 

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („ZE PAK SA”, Spółka Przejmująca”)           z siedzibą w Koninie, działają na podstawie przepisu art. 504 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 516 § 6 KSH, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK-HOLDCO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Kazimierskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000238405 („Spółka Przejmowana”). Połączenie Spółek odbywa się na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt 1 KSH oraz art. 516 §6 KSH , w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Panie Połączenia, który wraz załącznikami znajduje się od dnia 10 maja 2018r. – do dnia w którym odbędzie się Walne Zgromadzenie          ZE PAK SA, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia – na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: www.zepak.com.pl. Ogłoszenie Planu Połączenia wraz z załącznikami w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne, stosownie do postanowień art. 500 §21 KSH.

ZE PAK SA informuje, iż w terminie od dnia 10 maja 2018r., do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia, akcjonariusze (wspólnicy) będą mogli zapoznać się na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.zepak.com.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w jej siedzibie w Koninie, przy ul Kazimierskiej 45, w godzinach od 9.00 do 17.00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 §1 KSH tj. z:  

1)            Planem Połączenia oraz

a)             Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA – Spółki Przejmującej w sprawie połączenia (Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia);

b)            Projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników PAK-HOLDCO – Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia (Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia);

c)             Oświadczeniem o stanie księgowym PAK-HOLDCO - Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 marca 2018r. (Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia);

d)            Ustaleniem wartości majątku PAK-HOLDCO - Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018r. (Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia);

2)            Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;

Równocześnie ZE PAK SA informuje, że do Planu Połączenia nie zostało załączone oświadczenie obejmujące informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów połączenia (art. 499 §4 KSH), ponieważ Spółka Przejmująca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. Ponadto do Planu Połączenia, z uwagi na uproszczony tryb połączenia, nie zostały załączone również sprawozdania Zarządów łączących się spółek.   

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu, Zarząd ZE PAK SA powiadomi akcjonariuszy spółki w sposób określony w art. 4021 KSH.

Po raz pierwszy akcjonariusze zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia na stronie internetowe ZE PAK SA w dniu 10 maja 2018r., tj. co najmniej na miesiąc  przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA, na którym ma zostać podjęta uchwała o połączeniu.