Data aktualizacji: 2020-12-28

Aktualności

11.07.2018

Stanowisko ZE PAK S.A. w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej pod tytułem „PGE i PAK kantują Unię na emisji rtęci”.

Konin, 11.07.2018 r.

 

 

 

Stanowisko ZE PAK S.A. w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej

pod tytułem „PGE i PAK kantują Unię na emisji rtęci”.

 

 

 

W związku ze stwierdzeniami zawartymi w artykule Gazety Wyborczej pod tytułem „PGE i PAK kantują Unię na emisji rtęci” z dnia 10 lipca 2018 przedstawiającego informacje na temat raportowania zanieczyszczeń do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) oświadczamy, iż przekazywane przez Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. dane są poprawne.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 166/2006, od 2008 istnieje obowiązek sprawozdawczości rocznej przy pomocy dedykowanej aplikacji internetowej w ramach Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).

Rozporządzenie dopuszcza trzy metody  podawania wyników w oparciu o obliczenia, pomiary i szacowanie.

ZE PAK S.A. podaje informacje w oparciu o pomiary. Ładunki zanieczyszczeń emitowane do powietrza wyliczane są na podstawie uśrednionych wskaźników z lat 2010-2017 wyznaczonych na podstawie pomiarów wykonanych przez akredytowane niezależne laboratorium Zakładów Pomiarowo - Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Gliwicach (certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 550). Badania są wykonywane metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji nakłada obowiązek okresowego pomiaru rtęci w spalinach raz w roku zgodnie z metodyką referencyjną. Od 2016 r. sprawozdania roczne rtęci obowiązkowo przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego (UM) oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ). W latach 2016 i 2017 ZEPAK S.A. przeprowadził kilka serii pomiarowych rocznie, zamiast wymaganej jednej. Badane były zarówno spaliny, jak i popioły pochodzące z procesu spalania. Ze względu na uśrednianie danych nie ma możliwości przekłamania wyników!

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i Urząd Marszałkowski, ostatecznie weryfikują i akceptują przedstawione wyniki, jako miarodajne i odpowiadające stanowi faktycznemu.

 

Nie zdarzyło się, aby sprawozdania ZE PAK S.A. w ramach E-PRTR nie zostały pozytywnie zweryfikowane przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Emisje rtęci (Hg) i jej związków jako sumy w spalinach i w emitowanym popiele (kg) przedstawia tabela:

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

288

409

431

377

334

344

318

268

 

W chwili obecnej nie mamy nałożonych innych standardów dot. emisji Hg w Polsce. Wprowadzają je dopiero konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques) dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP), które będą obowiązywać od sierpnia 2021 r. Są to restrykcyjne wymogi, w szczególności w zakresie dopuszczalnych wielkości emitowanych zanieczyszczeń. ZE PAK SA przygotowuje się do ich spełnienia.

 

 

 

Maciej Łęczycki

Rzecznik Prasowy ZE PAK SA