Data aktualizacji: 2020-12-28

Aktualności

23.07.2018

Rola ZE PAK SA w systemie energetycznym Polski

Elektrownie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów Konin SA (ZE PAK) pełnią istotną rolę w polskim systemie energetycznym dostarczając do niego ponad 4 procent ogółu krajowej mocy.

Grupa ZE PAK swoją wieloletnią działalnością  stabilizuje system elektroenergetyczny w Polsce wpisując się w rządowy program oraz strategię rozwoju energetyki i bezpieczeństwa energetycznego Państwa.

 

Grupa Kapitałowa ZE PAK jest największym pracodawcą i płatnikiem podatków w regionie konińskim, a także jednym z największych podmiotów gospodarczych w Wielkopolsce.

 

Niewątpliwie działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej ZE PAK wpływa na środowisko przyrodnicze, podobnie zresztą, jak działalność innych przedsiębiorstw przemysłowych w Województwie Wielkopolskim. Jednak skala inwestycji i środków przeznaczanych szczególnie przez PAK KWB Konin i Adamów na poprawę środowiska naturalnego oraz zachowanie jego walorów przyrodniczych jest nieporównywalna ze środkami przekazywanymi przez inne firmy i instytucje z terenu Wielkopolski.

 

W samym 2017 r. Grupa ZE PAK zapłaciła w formie różnego rodzaju podatków ok 250 mln złotych, a w latach 2010- 2017 było to łącznie prawie 3,5 mld złotych. To olbrzymie kwoty, które wspierają Budżet, w tym budżety lokalne i budżety instytucji dysponujących tymi środkami m.in. w celach poprawy i ochrony środowiska. Powszechnie znana jest też działalność charytatywna spółek Grupy Kapitałowej ZE PAK SA.

 

W 2016 r. na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty licencyjne, podatki od nieruchomości, czynsze dzierżawne dla Lasów Państwowych itp. Kopalnie Węgla Brunatnego Konin i Adamów wydatkowały ok. 72 mln. zł. a w 2017 ponad 89 mln. zł.  Zasilają one budżety poszczególnych starostw, miast i gmin, na których terenie prowadzą swoją działalność Kopalnie Grupy ZE PAK. Mogą one zostać przeznaczone na poprawę lub zachowanie warunków środowiskowych naszego regionu.

 

PAK KWB Konin SA (Kopalnia Węgla Brunatnego Konin) przekazuje na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 40% środków z opłaty eksploatacyjnej. To rocznie kwota ok. 6,5 mln złotych.

 

Zarówno ZE PAK S.A. jak również Kopalnie na bieżąco naprawiają i rekompensują wszelkie ewentualne straty lub szkody wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Grupa Kapitałowa ZE PAK prowadzi swoją działalność produkcyjną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa ochrony środowiska – krajowego i europejskiego. Przestrzegając zapisów i standardów zawartych w posiadanych pozwoleniach ekologicznych (pozwoleniach zintegrowanych i decyzjach wodno-prawnych), prowadzimy monitoring oddziaływania na środowisko. Wyniki monitoringu przekazujemy, zgodnie z wymogami prawa, do odpowiednich urzędów (Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu).

 

Niezależnie od przekazywania środków, nasze spółki górnicze prowadzą kosztem kilkudziesięciu milionów złotych rocznie, działalność rekultywacyjną na terenach poeksploatacyjnych.

 

W ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem społeczności lokalnych cieszą się zbiorniki wodne. Odpowiadając na te oczekiwania, kopalnia prowadzi rekultywację o kierunku rekreacyjno-sportowym, wykorzystując akweny powstałe w wyrobiskach końcowych.

 

Przykładowo od 2012 w ramach tylko tzw. rekultywacji wodnej PAK KWB Konin zrekultywowała
w kierunku wodnym 350 hektarów wyrobiska po Odkrywce, które obecnie jest dużym akwenem wodnym.

 

W rejonie Konina po działalności górniczej powstało już sześć zbiorników wodnych:

  • zbiornik po odkrywce Morzysław, dziś w Parku 700-lecia w Koninie (akwen o powierzchni 2,5 ha)
  • zbiornik po odkrywce Niesłusz, na osiedlu Zatorze, także w granicach miasta (18,5 ha)
  • jezioro Czarna Woda po odkrywce Gosławice (32,5 ha)
  • zbiornik po odkrywce Pątnów w Mikorzynie (360 ha), sprzedany na licytacji, to pierwsze jezioro w Polsce kupione przez osobę prywatną
  • zbiornik w Kozarzewku po odkrywce Kazimierz Południe (65 ha)
  • zbiornik w polu Bilczew odkrywki Drzewce (33 ha).

 

Aktualnie utworzonych jest pięć akwenów w wyrobiskach końcowych. Po odkrywce Kazimierz Północ (o powierzchni 450 ha) i po odkrywce Lubstów (475 ha) – oba te zbiorniki są już utworzone.. Natomiast na odkrywce Drzewce (125 ha), po odkrywce Jóźwin II B (438 ha) i po odkrywce Tomisławice (ponad 200 ha) powstaną akweny wodne w chwili zakończenia ich działalności wydobywczej. Zbiorniki pełnią głównie funkcję rekreacyjną i retencyjną. Są trwałym elementem krajobrazu i podnoszą walory turystyczne regionu. Stanowią doskonałe miejsce wypoczynku, ich brzegi są zagospodarowane (plaże, ścieżki rowerowo-spacerowe itp.)

 

Dzięki rekultywacji leśnej kopalnia chroni powierzchnię zwałowisk przed erozją i jednocześnie tworzy nową, żyzną warstwę gleby. W tym celu prowadzone są nasadzenia drzew i krzewów oraz wysiewane rośliny pionierskie. Kopalnia Konin przez kilkadziesiąt lat nasadziła setki tysięcy dębów, jesionów, klonów, karagany syberyjskiej, rokitnika, lip, akacji i czeremchy. W efekcie powstały doskonałe warunki siedliskowe dla różnych gatunków ssaków i ptaków, a także ryb w tworzonych akwenach.

 

Nasze spółki są inwestorami lub finansują dodatkowo wiele przedsięwzięć proekologicznych.     Przykładem może być gruntowna modernizacja i monitoring rzeki Noteć.

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że działalność górniczą na terenie powiatu konińskiego jest prowadzona od ponad 70 lat, a mimo tego, w 2004 roku w naszym regionie wyznaczono kilka obszarów chronionych Natura 2000.

 

ZE PAK od początku swej działalności gospodarczej posługuje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Konin i Turek, jak i okolice tych miast są istotnym, namacalnym dowodem na to, w jaki sposób przemysł wpłynął na postęp gospodarczy z jednoczesnym zachowaniem walorów przyrodniczych.  

 

ZE PAK czuje się współodpowiedzialny za wspólne dobro wszystkich Wielkopolan, jakim jest środowisko naturalne.

 

Jesteśmy zawsze otwarci na konstruktywny dialog w zakresie ochrony środowiska i taki prowadzimy, a nasze dotychczasowe, adekwatne działania potwierdzają zaangażowanie w tym kierunku.

 

 

 

Maciej Łęczycki

 

Rzecznik Prasowy

Grupy ZE PAK SA