Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

21.11.2018

Oświadczenie ZE PAK SA w sprawie ustalenia i zatwierdzenia XVI Taryfy dla ciepła

ZE PAK SA ma świadomość problemu związanego z podwyżką cen ciepła, jednak obecna cena jest wypadkową kosztów, jakie ZE PAK SA musi ponieść z tytułu produkcji energii cieplnej opartej na paliwie ekologicznym, jakim jest biomasa.

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA (ZE PAK SA) chcąc dorównać obecnym standardom     i rozwiązaniom na rynku elektroenergetycznym stara się ograniczać swą emisyjność w zakresie produkcji energii. W tym celu, w dbałości o środowisko naturalne, realizując politykę proekologiczną dokonał modernizacji kotła biomasowego, dostosowując go do produkcji ciepła dla miasta Konina z paliwa ekologicznego, jakim jest biomasa. Od chwili zakończenia inwestycji do miasta dostarczane jest ekologiczne ciepło tzw. energia zielona.

               

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA (ZE PAK SA) w dniu 25 maja 2018 r. wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o ustalenie i zatwierdzenie, w oparciu o przedstawioną przez Spółkę dokumentację, XVI taryfę ciepła. Należy wyjaśnić, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest jedynym organem, który ustala cenę taryfy ciepła dla danego producenta energii. URE na podstawie dokumentów, uzasadniających koszty produkcji energii, w tym przypadku cieplnej, ostatecznie ustanawia i zatwierdza taryfę cieplną.

Prezes URE, którego zadaniem jest równoważenie interesów zarówno wytwórców energii cieplnej jak i jej odbiorców, przeanalizował wniosek taryfowy naszej Spółki nie doszukując się w nim dodatkowych, zbędnych kosztów ponad te, które wynikają ze zmiany paliwa.

 

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA pragnie oświadczyć, że postępowanie w sprawie ustalenia i zatwierdzenia XVI Taryfy dla ciepła zostało przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym również zgodnie z obowiązującą Umową Sprzedaży Ciepła z dnia 1 stycznia 2005 r. zawartą pomiędzy ZE PAK SA, a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Koninie. Postępowanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wobec ZE PAK SA zakończyło się 5 listopada 2018 r. decyzją, która zatwierdza nową taryfę oraz potwierdza, że została ona wydana zgodnie z zasadami ustawy Prawo Energetyczne, a także zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017r. dot. zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

 

Warto też dodać, że wyższe ceny ciepła dotyczą także innych miast, a racjonalna gospodarka kosztami w ZE PAK S.A. pozwoliła na utrzymanie nowych stawek taryfowych na ciepło na poziomie niższym niż w większości miast w Polsce.

 

Poniżej przedstawiamy ceny ciepła w 2017 wg opracowania znajdującego się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki:

 

Tabela. Ceny ciepła ze źródeł w 2017 r.

 

Tabela. Ceny Ciepła wytworzone z różnych rodzajów paliw

 

 

Źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/cieplo/energetyka-cieplna-w-l/7662,2017.html

 

 

Biuro Prasowe ZE PAK SA