Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

26.02.2019

Ogłoszenie Planu Połączenia ZE PAK SA. z PAK-Volt SA

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („ZE PAK SA") z siedzibą w Koninie informuje o zamiarze połączenia ZE PAK SA („Spółka Przejmująca") z PAK-VOLT Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (00-835) przy ul. Pańskiej 77/79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021500 („PAK-VOLT", „Spółka Przejmowana").

 

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku PAK-VOLT na ZE PAK SA („Połączenie"). W wyniku Połączenia PAK-VOLT zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. W związku z tym, że ZE PAK SA, jako Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje PAK-VOLT, jako Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone stosowanie do art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji PAK-VOLT, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym ZE PAK SA, jako Spółki Przejmującej.

 

Wraz z niniejszym ogłoszeniem, zgodnie z dyspozycją art. 500 § KSH, ZE PAK SA udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości od dnia 26 lutego 2019r. Plan Połączenia z załącznikami na stronie internetowej ZE PAK SA:www.zepak.com.pl w zakładce AKTUALNOŚCI, do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA podejmującego uchwałę w sprawie połączenia spółek.

 

 

1. Ogłoszenie Planu Połączenia ZE PAK SA. z PAK-Volt SA

2. Plan Połączenia ZE PAK SA i PAK-Volt SA