Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

26.02.2019

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA o zamiarze połączenia ze spółką PAK-VOLT SA

 

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („ZE PAK SA", Spółka Przejmująca") z siedzibą w Koninie, działają na podstawie przepisu art. 504 Kodeksu spółek handlowych („KSH") w związku z art. 516 § 6 KSH, po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK-VOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-835) przy ul. Pańskiej 77/79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021500 („Spółka Przejmowana"). Połączenie Spółek odbywa się na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt 1 KSH oraz art. 516 §6 KSH , drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

 

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Panie Połączenia, który wraz załącznikami znajduje się od dnia 26 lutego 2019r. - do dnia w którym odbędzie się Walne Zgromadzenie ZE PAK SA, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia - na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem:www.zepak.com.pl. Ogłoszenie Planu Połączenia wraz z załącznikami w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne, stosownie do postanowień art. 500 §21KSII.

 

Równocześnie ZE PAK SA informuje, iż w terminie od dnia 26 lutego 2019r., do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały, akcjonariusze będą mogli zapoznać się na stronie internetowej Spółki Przejmującej:www.zepak.com.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w jej siedzibie w Koninie, przy ul Kazimierskiej 45, w godzinach od 9.00 do 17.00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 §1 KSH tj. z:

 

1) Planem Połączenia oraz

a. Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA - Spółki Przejmującej w sprawie  połączenia (Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia);

b. Projektem uchwa ły Walnego Zgromadzenia PAK-VOLT SA - Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia (Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia);

c. Oświadczeniem o stanie księgowym PAK-VOLT SA - Spółki Przejmowanej sporządzonym
dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2019r. (Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia);

d. Ustaleniem wartości majątku PAK-VOLT SA - Spółki Przejmowanej na dzień 31 stycznia
2019r. (Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia);

2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek z

działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;

 

 

1. Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA o zamiarze połączenia ze spółką PAK-VOLT SA

2. PAK-Volt Dokumenty sprawozdawcze za rok obrotowy 2015

3. PAK-Volt Dokumenty sprawozdawcze za rok obrotowy 2016

4. PAK-Volt Dokumenty sprawozdawcze za rok obrotowy 2017

5. ZE PAK Dokumenty sprawozdawcze za rok obrotowy 2015

6. ZE PAK Dokumenty sprawozdawcze za rok obrotowy 2016

7. ZE PAK Dokumenty sprawozdawcze za rok obrotowy 2017