Data aktualizacji: 2024-04-25

Elektrownia Pątnów I

 

Jest największą elektrownią Grupy Kapitałowej ZE PAK. Została zaprojektowana jako elektrownia parowa, kondensacyjna, blokowa, opalana węglem brunatnym.

 

Aktualnie  moc zainstalowana elektrowni wynosi 644 MW a w skład jednostki wchodzą 3 bloki nr 1,2,5. 30 czerwca 2020 roku odstawieniu uległy kolejne po bloku 4, dwa bloki węglowe elektrowni o mocy 200 MW każdy. Bloki 3 i 6 oddane zostały do eksploatacji w latach 1968/69 i przepracowały łącznie 631 117,1 godzin.

 

Elektrownia Pątnów I

Elektrownia Pątnów I przechodzi od lat sukcesywną rekonstrukcję techniczną i technologiczną. Wynika to z konieczności przystosowania bloków energetycznych o mocy 200 MW do aktualnych wymogów Unii Europejskiej w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery. Bloki 1,2,5 zostały zmodernizowane pod kątem dotrzymania zaostrzonych standardów emisyjnych wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE zwanej potocznie IED. W 2012 roku zakończono modernizację bloku nr 5 (200 MW), dzięki której osiągnięto ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) do poziomu poniżej 200 mg/Nm3. Natomiast we wrześniu 2015 roku zakończono modernizację bloku nr 1, a w grudniu 2015 roku bloku nr 2. W wyniku prac podniesiono moc tych dwóch bloków z 200 do 222 MW, zwiększono sprawność do 37,5% oraz osiągnięto ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) do poziomu 200 mg/Nm3. Poza tym Elektrownia Pątnów I wyposażona jest w dwie instalacje mokrego odsiarczania spalin, umożliwiające pracę zainstalowanych bloków z utrzymaniem poziomu emisji SO2 poniżej 200 mg/Nm3 a także w wysokosprawne elektrofiltry o osiągalnej skuteczności 99,9%, które wraz z instalacjami odsiarczania spalin umożliwiają dotrzymanie standardu emisyjnego pyłów poniżej 20 mg/Nm3.

 

Wspólnie z Elektrownią Konin i Elektrownią Pątnów II, Elektrownia Pątnów I dysponuje unikatowym na skalę światową otwartym obiegiem chłodzenia opartym na systemie pięciu jezior  konińskich, połączonych  za pomocą kanałów i skomplikowanych urządzeń hydrotechnicznych. Ciągły przepływ podgrzanej wody spowodował powstanie specyficznych dla tych akwenów biocenoz.

 

Popioły z elektrowni od wielu lat z powodzeniem znajdują nabywców głównie wśród firm budujących infrastrukturę drogową (stabilizacja gruntu). W ciągu ostatniej dekady ponad 2 mln ton popiołów zostało zagospodarowane przez firmy współpracujące z ZE PAK. Należy podkreślić że ilość popiołu lotnego, która jest sprzedana w ostatnich latach stanowi wg. opracowań Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania około 8% zagospodarowywanych popiołów lotnych w Polsce. (opracowanie Polskiej Unii UPS 11.2016). Zagospodarowanie takiej ilości odpadów podkreśla także znacząco wizerunek Grupy Kapitałowej jako dbającej o środowisko i rozwijającej model gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy) promowanym jako cel przez Komisję Europejską.

 

Elektrownia Pątnów zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 ( Dz. U. 2020 poz.1219 z późniejszymi  zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.2016.138), jest zakładem o zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej. W związku z powyższym dla zakładu został opracowany „Program zapobiegania poważnym  awariom przemysłowym” oraz „Zgłoszenie Elektrowni Pątnów” jako zakładu zwiększonego ryzyka”, które to dokumenty są na bieżąco aktualizowane i przesyłane do PSP w Koninie oraz WIOŚ w Koninie.


Ważne daty:

 • 1967 - zostaje uruchomiony pierwszy blok.
 • 2006 - Pątnów otrzymuje Pozwolenie Zintegrowane na produkcję energii elektrycznej i cieplnej.
 • 2013 - wrzesień – początek modernizacji bloków energetycznych nr 1 – 4 w Elektrowni Pątnów I.
 

 

Kontakt

Dane teleadresowe

 

ZE PAK SA

 

ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
Tel.: +48 63 247 30 00
Fax: +48 63 247 30 30
E-mail: zepak@zepak.com.pl

mapa
Multimedia
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •