Data aktualizacji: 2019-11-25

Kandydat do pracy


Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest odpowiednia spółka GK ZE PAK przetwarzająca Państwa dane osobowe


II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych, w następujący sposób:
Inspektor Ochrony Danych - Renata Degórska
a) listownie: Inspektor Ochrony Danych, ZE PAK S.A. ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
b) email: iod@zepak.com.pl
c) telefonicznie: (63) 247 34 25


III. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) Ocena kwalifikacji do pracy na stanowisku;
b) Ocena zdolności i umiejętności kandydata;
c) Wybór odpowiedniej osoby;
d) Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest zgodne z prawem, gdyż:
a) przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art.9 ust.2 lit. h) RODO,
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej w celu oceny czy kandydat jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które odbywa się rekrutacja oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny, ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie monitorowanym) i ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
c) Pani/Pan wyraża zgodę stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w przypadku podania innych danych osobowych niż wymagane przepisami prawa oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.


IV. Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być:
a) Spółka świadcząca usługi ochrony osób i mienia
b) Spółki GK ZE PAK
c) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. administratorzy systemów informatycznych, firmy świadczące usługi konserwacji urządzeń monitorujących).


V. Przekazywanie danych do państw trzecich
Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.


VI. Okres przechowywania danych
a) w przypadku nie zakwalifikowania do dalszych etapów rekrutacji dokumenty są niszczone po pierwszym etapie rekrutacji;
b) 1 rok po zakończeniu procesu rekrutacji w celu zapewnienia możliwości zgłoszenia potencjalnych roszczeń i po tym terminie będą usunięte;
c) 1 rok od momentu zebrania danych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji;
d) CV osób zatrudnionych przechowywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji pracowniczej.


VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych,
b) prawo do sprostowania,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, ze względu na szczególną sytuację,
e) usunięcia danych w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zapisami RODO,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem (ma zastosowanie w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust. 2 lit a) RODO).


VIII. Prawo do wniesienia skargi
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) przysługuje jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.


IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji procesu rekrutacji.


X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •