Data aktualizacji: 2019-11-25

Kontrahent - osoba fizyczna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (RODO) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest odpowiednia spółka GK ZE PAK przetwarzająca Państwa dane osobowe

 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych, w następujący sposób:

a) listownie: Inspektor Ochrony Danych, ZE PAK S.A. ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin

b) email: iod@zepak.com.pl

c) telefonicznie: (63) 247 34 25

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w szczególności w celach:

a) Podjęcie działań w celu zawarcia umowy/świadczenia usług, której Pani/Pan jest stroną;

b) Wykonanie obowiązków wynikających z umowy, w szczególności: kontakt przy wykonywaniu umowy, wymiana korespondencji, weryfikacja oświadczeń, potwierdzenie kwalifikacji wskazanych do realizacji umowy, kontrola należytego wykonania umowy, rozliczenie umowy, zachowanie zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

c) Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w zależności od rodzaju współpracy, w szczególności wynikających z prawa pracy, podatkowego, budowlanego, przepisów o rachunkowości i in.;

d) Zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrona mienia (m.in. monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, identyfikacja tablic rejestracyjnych);

e) Przekazywanie informacji o działalności Spółki i formach współpracy;

f) Obsługa, dochodzenie lub obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest zgodne z prawem, gdyż:

a) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

IV. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być:

a) Podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, np. ZUS, US;

b) Banki;

c) Spółka świadcząca usługi ochrony osób i mienia;

d) Spółki GK ZE PAK;

e) Podmioty zewnętrzne współpracujące ze Spółką (m.in. podmioty świadczące usługi doręczenia korespondencji, usługi prawne);

f) Podmioty zewnętrzne (w związku z realizacją zawartych przez Spółkę umów np. w zw. z wejściem na obiekty zleceniodawcy, postępowaniem ofertowym, negocjacjami);

g) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. administratorzy systemów informatycznych, firmy świadczące usługi konserwacji urządzeń monitorujących).

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

 

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

a) realizacji umowy,

b) do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,

c) do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy,

d) do czasu przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. umową,

e) archiwizowania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych,

b) prawo do sprostowania,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, ze względu na szczególną sytuację,

e) usunięcia danych w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zapisami RODO.

 

VIII. Prawo do wniesienia skargi

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) przysługuje jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/świadczenia usług, których jest Pani/Pan stroną.

Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi realizację procesów biznesowych.

 

X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •