Data aktualizacji: 2019-11-26

Korespondencja

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest odpowiednia spółka GK ZE PAK przetwarzająca Państwa dane osobowe


II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych, w następujący sposób:
Inspektor Ochrony Danych - Renata Degórska
a) listownie: Inspektor Ochrony Danych, ZE PAK S.A. ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
b) email: iod@zepak.com.pl
c) telefonicznie: (63) 247 34 25


III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) Obsługa korespondencji;
b) Wykonania zadań, dla których dane zostały Spółce udostępnione;
c) Obsługi praw osób, których dane może przetwarzać Administrator w kontekście przepisów RODO;
d) Obsługa, dochodzenie lub obrona w razie zaistniałych roszczeń;
e) Nawiązania kontaktów biznesowych;
f) Przekazania informacji o działalności Spółki i możliwych formach współpracy.
Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest zgodne z prawem, gdyż:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, na podstawie przepisów prawa, w szczególności prawa pracy;
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c) Pani/Pan wyraża zgodę stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (np. podanie dodatkowych danych osobowych, nie wynikających z przepisów prawa).


IV. Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być:
a) Podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy ścigania;
b) Spółki GK ZE PAK;
c) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. administratorzy systemów informatycznych, firmy świadczące usługi konserwacji urządzeń monitorujących, podmioty realizujące usługi pocztowe i kurierskie).


V. Przekazywanie danych do państw trzecich
Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

 

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji),
b) wynikający z przepisów prawa,
c) do momentu odwołania zgody,
d) do przedawnienia wzajemnych roszczeń,
e) zgodny z przepisami dotyczącymi archiwizowania.


VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych,
b) prawo do sprostowania,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, ze względu na szczególną sytuację,
e) usunięcia danych w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zapisami RODO,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem (ma zastosowanie w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust. 2 lit a) RODO).


VIII. Prawo do wniesienia skargi
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) przysługuje jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.


IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowań na podstawie przepisów. Konsekwencją niepodania danych obligatoryjnych będzie brak możliwości realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. rozpatrzenie sprawy i udzielenie odpowiedzi.
Dobrowolnie może Pani/Pan podać dane osobowe nie wymagane przepisami prawa, np. dane ułatwiające kontakt.


X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.


XI. Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych
Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują lub znaleźliśmy je w publicznie dostępnych źródłach (dane takie jak imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się Pani/Pan zajmuje).

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •