Data aktualizacji: 2019-11-26

PAK KWB Konin S.A.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką,
Adres: ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew,
Telefon: : (63) 247 60 00

 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych, w następujący sposób:
a) listownie: Inspektor Ochrony Danych, ZE PAK S.A. ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
b) email: iod@zepak.com.pl
c) telefonicznie: (63) 247 34 25

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w szczególności w celach:
a) Umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniach przetargowych, zakupowych i sprzedażowych;
b) Realizacji zapisów określonych w Regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej;
c) Kontakt w bieżących sprawach biznesowych, m.in. przedstawianie ofert, składanie zamówień, odpowiadanie na pytania;
d) Podjęcie działań w celu zawarcia umowy;
e) Obsługa, dochodzenie lub obrona w razie zaistniałych wzajemnych roszczeń.
Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest zgodne z prawem, gdyż:
a) Pani/Pan wyraża zgodę stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu dostępu do treści i funkcjonalności Platformy Zakupowej;
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegającego na możliwości kontaktu z naszymi kontrahentami w sprawach biznesowych. Ponadto prawnie uzasadniony interes Spółki związany z zawieraniem, realizacją umów, ich obsługą oraz dochodzeniem lub odpieraniem w razie zaistnienia roszczeń związanych z tymi umowami.

 

IV. Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być:
a) Podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa;
b) Spółki GK ZE PAK;
c) Podmioty inne, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania postanowień Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej oraz funkcjonowania Platformy Zakupowej;
c) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, np. administratorzy systemów informatycznych).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu zapewnienia realizacji zadań Platformy Zakupowej oraz zgodnie z zawartą przez Administratora danych osobowych z Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych Logintrade S.A., adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl.

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich
Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

 

VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
a) od momentu zarejestrowania się na Platformie Zakupowej do czasu cofnięcia zgody,
b) wykonywania usługi oraz przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń,
c) wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów,
d) zgodny z przepisami dotyczącymi archiwizowania.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych,
b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) prawo do sprostowania,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, ze względu na szczególną sytuację,
f) usunięcia danych w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zapisami RODO.

 

VIII. Prawo do wniesienia skargi
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) przysługuje jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla zapewnienia dostępu do treści i funkcjonalności Platformy Zakupowej.

 

X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 

XI. Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym.

Administrator danych osobowych nie umożliwia korzystania z usług wskazanych w Regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •