Data aktualizacji: 2019-11-26

Praktykant

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest odpowiednia spółka GK ZE PAK przetwarzająca Państwa dane osobowe


II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych, w następujący sposób:
Inspektor Ochrony Danych - Renata Degórska
a) listownie: Inspektor Ochrony Danych, ZE PAK S.A. ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
b) email: iod@zepak.com.pl
c) telefonicznie: (63) 247 34 25


III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia praktyki oraz zapewnienia organizacji i bezpieczeństwa pracy.
Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest zgodne z prawem, gdyż:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO;
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie monitorowanym).


IV. Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być:
a) Spółka świadcząca usługi ochrony osób i mienia;
b) Strona umowy o odbycie praktyki;
c) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. administratorzy systemów informatycznych, firmy świadczące usługi konserwacji urządzeń monitorujących).


V. Przekazywanie danych do państw trzecich
Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.


VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z przepisów prawa, do ustania czasu niezbędnego do realizacji umowy lub przedawnienia wszystkich roszczeń, oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.


VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych,
b) prawo do sprostowania,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, ze względu na szczególną sytuację,
e) usunięcia danych w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zapisami RODO.


VIII. Prawo do wniesienia skargi
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) przysługuje jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.


IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o odbycie praktyki. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie umowy praktyki.


X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Klauzula informacyjna

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •