Data aktualizacji: 2021-10-04

Zintegrowany System Zarządzania Jakością

POLITYKA

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

JAKOŚCIĄ, BEZPIECZEŃSTWEM I ŚRODOWISKIEM 

ZE PAK Spółka Akcyjna

 


Celem naszej firmy jest być uznanym, konkurencyjnym i dynamicznym producentem energii elektrycznej i ciepinej dbającym o jakość, bezpieczeństwo pracy i środowisko naturalne. Zadowolenie klientów jest niezbędnym warunkiem stałych sukcesów Spółki.


Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy przez:


1. respektowanie przepisów prawnych, norm i wymagań klienta, będących dla nas minimalnymi wymaganiami. które zobowiązujemy się zachowywać,

2. zidentyfikowane i udokumentowane procesy, nieustannie poddawane analizie efektywności i ciągłemu doskonaleniu,

3. ciągłe doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zapobieganie zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. urazom, wypadkom, chorobom związanych z pracą oraz ograniczanie ryzyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. podnoszenie kwalifikacji pracowników, konsultacje i współudział pracowników lub ich przedstawicieli w działaniu na rzecz ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5.  zapobieganie awariom oraz działania zmierzające do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i oszczędnego korzystania z jego zasobów we wszystkich sferach działalności Spółki.


Polityka jest odpowiednia do celu istnienia, wielkości i kontekstu organizacji oraz stanowi podstawę do ustalania i przeglądu celów jakościowych, bezpieczeństwa pracy i środowiskowych. Kierownictwo Spółki zobowiązuje się do przeznaczania niezbędnych zasobów dla realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zapewnia, że jest ona znana, zrozumiała, stosowana przez wszystkich pracowników i dostępna dla zainteresowanych stron.


Prezes Zarządu ZE PAK S.A. 

 

 


Konin,10 stycznia 2020 r.

 

Zintegrowany System Zarządzania Jakością

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •