Data aktualizacji: 2022-07-27

Modernizacja kotła K7

Modernizacja kotła K7 wraz z turbogeneratorem TG5 w Elektrowni Konin

Dzięki programowi Czysta Polska i osobistemu zaangażowaniu Prezesa Zygmunta Solorza, który uważa, że ”czystego powietrza nie da się kupić” ZE PAK S.A. stał się liderem w realizacji inwestycji w OZE (odnawialne źródła energii) i z determinacją realizuje te inwestycje.
 
Jedną z wielu inwestycji zmierzających do realizacji nowej strategii Spółki było przystosowanie istniejącego kotła węglowego, zlokalizowanego na terenie elektrowni Konin do spalania biomasy. Zmodernizowana instalacja o mocy 50 MWe produkuje energię elektryczną oraz pełni funkcję rezerwowego źródła ciepła dla działającego już obecnie bloku biomasowego, zasilającego w ciepło miasto Konin. Efektem modernizacji jest likwidacja źródła emisji CO2 wynikającej ze spalania węgla brunatnego oraz uzyskanie źródła energii zaliczanego do źródeł energii odnawialnej OZE.
 
Modernizacja kotła K7 wraz z turbogeneratorem TG5 w Elektrowni Konin” obejmowała swoim zakresem realizację dostaw, robót budowlano montażowych i usług dla całościowej modernizacji urządzeń podstawowych i pomocniczych oraz instalacji bloku 50 MW wraz z budynkami i budowlami.
 
Dotychczas kocioł K7 opalany był węglem brunatnym. W ramach programu inwestycyjnego mającego na celu pozyskiwanie energii poprzez źródła odnawialne, kocioł został przystosowany do wyłącznego spalania biomasy. Zakres projektu obejmował również dostosowanie urządzeń współpracujących z kotłem K7 (elektrofiltr wraz z instalacją odpopielania, system podawania paliwa, turbogenerator) do jego zmodyfikowanych parametrów eksploatacyjnych.
 
Zasadniczym przeznaczeniem zmodernizowanego kotła K7 jest wytwarzanie energii elektrycznej, ale pełni on również funkcję jednostki rezerwowej w zakresie wytwarzania energii cieplnej na potrzeby miasta Konina.
 
Realizacja tego Programu pozwoliła na całkowite wyeliminowanie paliw kopalnych z procesu wytwarzania energii cieplnej na potrzeby Konina. Kocioł spełnia wymagane warunki emisji substancji szkodliwych do środowiska przez zabudowę dodatkowych układów de-NOx i będzie posiadał sprawność cieplną powyżej 88,8% - potwierdzenie nastąpi podczas badania gwarantowanych parametrów technicznych Grupy B, które odbędą się w IV kwartale 2022 roku. Pomiary gwarancyjne wykonane w czasie trwania ruchu próbnego bloku, potwierdziły spełnienie przez blok biomasowy wszystkich gwarantowanych parametrów technicznych Grupy A, w tym emisje zanieczyszczeń w spalinach, które w wielu przypadkach wynoszą znacznie poniżej deklarowanych parametrów kontraktowych.
 
Po konwersji kotła K-7, w Elektrowni Konin dostępna jest generacja mocy równa ok. 100 MWe (2x50 MWe) z wykorzystaniem biomasy jako paliwa podstawowego i całkowitym wycofaniem z eksploatacji instalacji węglowych. Ponadto, wytworzoną w bloku biomasowym nr 2 „zieloną” energię elektryczną wykorzystywać będziemy w procesie elektrolizy w wytwórni wodoru, w której produkowany będzie „zielony” wodór w oparciu o technologię PEM (membran protonowymiennych).
 
Cele modernizacji są zbieżne z kierunkami strategicznymi Unii Europejskiej dotyczącymi oddziaływania na środowisko instalacji energetycznych wyróżnionych w Dyrektywie 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 listopada 2010 r w sprawie emisji przemysłowych.