Data aktualizacji: 2024-03-20

PAK-PCE Biopaliwa i Wodór

Informacja o strukturze paliw, wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko oraz o środkach poprawy efektywności energetycznej w 2023 roku w PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.

 

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623, ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. (dalej: BiW)  przedstawia informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez BiW w 2023 r., o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko oraz o środkach poprawy efektywności energetycznej.

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez BiW w 2023 r.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

odnawialne źródła energii - biomasa

               99,91  

2.

Inne

                 0,09   

Razem

             100,00   

 

2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez BiW w 2023 r.

 

 

3. Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez BiW w 2023 r. 

L.p.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii el. na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/MWh

1.

www.zepak.com.pl

biomasa

1,17997

0,00003

0,00069

0,00003

-

RAZEM

1,17997

0,00003

0,00069

0,00003

-

 

 

4. Zakres informacji przekazywanej odbiorcom o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń

 

Miejsce, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Lp.

Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji

Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w kolumnie (b), lub ich modernizacja

Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412)

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowe go, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, Dz.Urz.UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz.Urz. UE L 222 z 29.08.2017, str. 1, Dz.Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 18 i Dz.Urz. UE L 288 z 03.09.2020, str. 29), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2020 r. poz. 634)

Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412)

1.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

...

0

0

0

0

0

0

 

Lp.

Miejsce, w którym są dostępne informacje o charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń

Urządzenia AGD i RTV

Oświetlenie

Urządzenia biurowe

1.

0

0

0

 

 


 

 

Informacja o strukturze paliw oraz o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w 2023 r.

PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 16, poz. 92) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. (dalej: BiW) przedstawia informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2023 r. oraz o wpływie wytworzenia tego ciepła na środowisko.

 

1. Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego przez BiW w 2023 r.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

odnawialne źródła energii - biomasa

99,91

3.

Inne

0,09

Razem

100,00

 

2. Wykresy kołowe obrazujące graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez BiW w 2023 r.

 

 

3. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez BiW w 2023 r. 

 

L.p.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

www.zepak.com.pl

biomasa

0,13523

0,000005

0,00008

0,000002

-

Razem

0,13523

0,000005

0,00008

0,000002

-

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •